Ю.Ю. БІЛАК

Пружне розсіювання повільних електронів атомами на кути, залежні від енергії зіткнення

1St Bil 11-15
613.9 KiB
621 Downloads
Details

Р.Р. ЛОМПЕЙ

Вивчення трансформаційних властивостей хвильової функції при переході в неінерціальні системи відліку

2St Lom 16-20
422.6 KiB
587 Downloads
Details

Р.Р. ЛОМПЕЙ

Вплив прискорення на еволюцію квантовомеханічного гармонічного осцилятора

3St Lom 21-25
491.5 KiB
574 Downloads
Details

В.М. ФЕЙЕР

Електронна спектроскопія плівок Mg

4St Fey 26-30
572.0 KiB
617 Downloads
Details

А.О. ЖУКОВ, Ю.Ю. ЖИГУЦ, Е.П. ШИЛІНА, ДЖ. ДАТА МАЖУМДАР

Комбінована обробка за допомогою лазерного поверхневого зміцнення і

саморозповсюджувального високотемпературного синтезу

5St Zhuk 31-34
496.5 KiB
656 Downloads
Details

І.І. ГАЙСАК, В.С. МОРОХОВИЧ

Система рівнянь Раріти-Швінгера і ширини розпаду кварконіїв

6St Hay 35-38
439.6 KiB
563 Downloads
Details

О.В. ГРИГОРЬЕВА

Применение дифференциального термомагнитного анализа для исследования аморфных сплавов на основе железа

7St Hry 39-42
388.8 KiB
614 Downloads
Details

В.В. МАСЛЮК

Аb іnіtіо розрахунок коливальних спектрів структурних комплексів [P2S6]

кристалів типу Sn2P2S6

8St Mas 43-46
433.8 KiB
626 Downloads
Details

Л.А. ГРИНЬ

Особенности термолюминесценции монокристаллов LiВО, активированных

Tm, Се, Еu

9St Gr 47-50
436.9 KiB
746 Downloads
Details

В.В. ЛОПУШАНСЬКИЙ

Утворення радіаційних центрів забарвлення в лужноцинкоборосилікатному склі

10St Lop 51-55
551.5 KiB
669 Downloads
Details

Ю.Г. ЧЕРНЯКОВА

Расчет сателлитной структуры линий в спектрах Не- и Ne-подобных ионов на основе релятивистской теории возмущений

11St Ch 56-60
495.4 KiB
594 Downloads
Details

Р.В. КАБАЛЬ

Поведінка критичного індексу параметра порядку вздовж р, Т– діаграми в

кристалах Sn2P2 (SSe)

12St Kab 61-63
346.8 KiB
718 Downloads
Details

J. КОNТROS, К. КОNТROS, А. LЕNGYEL

Models with realistic reggeons for t=0 high energy scattering

13St Kon 64-68
481.3 KiB
644 Downloads
Details

Т.В. ГУНДА

Комп’ютерний аналіз кривих термостимульованої люмінесценції монокристалів лейкосапфіру

14St Hun 69-73
577.2 KiB
595 Downloads
Details

Т.Д. МЕЛЬНИЧЕНКО

Визначення частки флуктуаційного вільного обєму в стеклах систем АsS(Sе)

15St Mel 74-78
560.4 KiB
593 Downloads
Details

S.V. ТRUSHKIN, Р.М. LYTVYN

Surfase micromorphology research of lead telluride epitaxial layers, doped by

germanium, gallium and indium

16St Tr 79-84
714.7 KiB
565 Downloads
Details

П.М. ЛУКАЧ, Г.М. ГУЙВАН

Високотемпературні аномалії діелектричних властивостей сегнетоелектриків та КHРО та KDРО в умовах всебічного стиснення

17St Luk 85-87
320.7 KiB
619 Downloads
Details

А.Д. БАЗАВОВ, Г.Ф. ФИЛИППОВ

Малая осцилляторная длина в представлении гармонического осциллятора

18St Baz 88-90
301.8 KiB
567 Downloads
Details

О.В. МІЦА

Моделювання спектральних характеристик неоднорідних плівок при лінійному

розподілі показника заломлення

19St Mit 91-95
504.2 KiB
544 Downloads
Details

М.V. КНОМА

Green’s function for the one of model two-centre potential in molecular physics

20St Kh 96-101
602.7 KiB
532 Downloads
Details

Т.Д. МЕЛЬНИЧЕНКО, В.М. РІЗАК, Т.М. МЕЛЬНИЧЕНКО

Залежність величини параметрів теорії вільного об’єму від перенапруженості хімічних зв’язків у скловидних халькогенідах

21St Mel 102-106
403.0 KiB
532 Downloads
Details

О.К. ГОРПИНИЧ, О.М. ПОВОРОЗНИК, Ю.С. РОЗНЮК, Б.Г. СТРУЖКО

Про механізм розпаду збудженого рівня Не, утвореного при + t взаємодії

22St Gor 107-110
318.8 KiB
653 Downloads
Details

Г.В. ВАСИЛЬЄВА, А.П. ОСИПЕНКО

Використання різних типів вугільних сорбентів для концентрування та радіоаналітичного визначення йоду

23St Vas 111-114
266.6 KiB
533 Downloads
Details

М.О. НЯМЕЩУК

Оптимізація роботи з елементами групи підстановок в обчислювальних системах

24St Nya 115-118
280.3 KiB
583 Downloads
Details

N.S. LOBODA

Neural networks and multi-fractal modeling the non-linear complex systems

25St Lob 119-121
220.7 KiB
627 Downloads
Details

О.К. ГОРПИНИЧ, О.М. ПОВОРОЗНИК, Ю.С. РОЗНЮК, Б.Г. СТРУЖКО

Дослідження незвязаних станів ядра Не із взаємодії альфа-частинок з тритієм

при енергії 27,2 МеВ

St Gor 122-124
236.8 KiB
632 Downloads
Details

А.В. ЛОБОДА

Динамика многослойной нейронной сети на основе фотонного эха и

сверхрешеток

26St Lob 125-129
399.4 KiB
654 Downloads
Details

С.Ю. ПАРАНЧИЧ, Ю.В. ТАНАСЮК

Барєри Шотткі на основі структур АldТе:V

27St Par 130-133
263.2 KiB
567 Downloads
Details

І І. ГАЙСАК, Р.І. СЕЛЯНЧИН, Д. БРУНЦКО, Я. КІШ

Тензорні сили і асимптотика хвильових функцій

28St Hay 134-137
215.2 KiB
558 Downloads
Details

В.М. ВОЛОСЬКИЙ, С.В. ШОЛОМ, В.В. ЧУМАК

Підвищення чутливості методу ретроспективної термолюмінесцентної дозиметрії

на основі кварцу

28St Vol 138-141
267.5 KiB
513 Downloads
Details

А.М. НЕМЕТ

Особливості досліджень непружних процесів зіткнень електронів з іонами

підгрупи цинку

29St Nem 142-146
424.4 KiB
560 Downloads
Details

Т.М. МЕЛЬНИЧЕНКО, Т.Д. МЕЛЬНИЧЕНКО, Я.Я. КОЦАК, Я.П. КУЦЄНКО, П.П. ПУГА

Параметри теорії вільного об’єму стекол з тригональною локальною

координацією

30St Mel 147-151
339.0 KiB
528 Downloads
Details

І.А. VІТАVЕТSКАУА

Nuclear size effect and QED corrections to energy levels of heavy and superheavy Li-, Cu-like ions

31St Vit 152-155
248.4 KiB
564 Downloads
Details

В.І. ЛЯМАЄВ

Установка для дослідження термостимульованої люмінесценції тонкоплівкових структур

32St Lya 156-159
297.5 KiB
572 Downloads
Details

С.В. АМБРОСОВ

Оптимальные схемы селективной фотоионизации атомов со столкновительной ионизацией

33St Amb 160-163
310.7 KiB
526 Downloads
Details

М.М. КАПУСТЕЙ, Р.М. ПЛЕКАН, В.Ю. ПОЙДА, І.В. ХІМІЧ

Дослідження енергетичного спектру деформованих ядер в адіабатичному підході

34St Kap 164-169
616.1 KiB
595 Downloads
Details

О.И. КУДЕЛИЧ, А.И. ГОМОНАЙ

О резонансном возбуждении связанных состояний атома самария

35St Kud 170-173
437.9 KiB
560 Downloads
Details

И.М. ШПИНАРЕВА

Селективная фотодиссоциация и фотоионизация молекул: оптимизационные модели

36St Shp 174-176
353.6 KiB
573 Downloads
Details

М.М. СТЕЦЬ

Визначення вмісту гамма-активних нуклідів у цеолітах

37St Ste 177-180
483.6 KiB
667 Downloads
Details

О.Ю. БАНДУРИН

Використання лазерів у медицині

38St Ban 181-186
541.6 KiB
622 Downloads
Details

В.М. МАРУНЧАК

Люмінесцентні властивості полікристалів LiВО:Cu, отриманих при малій тривалості відпалу скла

39St Mar 187-190
292.7 KiB
534 Downloads
Details

М.І. ЛІНТУР, Л.М. МАРКОВИЧ, В.О. МАСТЮГІН, М.В. ПРИХОДЬКО, І.С. ШАРОДІ

Надвисоковакуумний електрон-фотонний спектрометр

40St Lin 191-194
390.6 KiB
743 Downloads
Details

М.І. ЛІНТУР, В.О. МАСТЮГІН, М.В. ПРИХОДЬКО, С.С. ПОП

Електрон-фотонна емісія КВr

41St Lin 195-198
466.5 KiB
648 Downloads
Details

І.Ю. ПРОЦЕНКО, А.М. ЧОРНОУС, І.О. ШПЕТНИЙ

Електрофізичні властивості двошарових плівок на основі Со, Сr, Nі в умовах взаємної дифузії атомів

42St Pro 199-206
907.1 KiB
568 Downloads
Details

Б.М. ГУНДА

Термостимульована люмінесценція монокристалів LiВО, вирощених із стехіометричного розплаву та розплаву з надлишком ВО

43St Hun 207-211
533.0 KiB
578 Downloads
Details

І.Я. КІЦУЛА

Оцінка ємності інформаційних середовищ з локальною взаємодією

44St Kit 212-216
600.9 KiB
591 Downloads
Details

М.Б. КОТЛЯРЕВСКИЙ, В.В. КИДАЛОВ, А.С. РЕВЕНКО

Радикало-лучевая геттерирующая эпитаксия – новый метод в технологии полупроводниковых материалов АВ

45St Kot 217-220
427.5 KiB
589 Downloads
Details

И.В. КУКЛИНА

Стохастическая динамика атомных систем в магнитном поле

46St Kuk 221-224
394.5 KiB
654 Downloads
Details

О.І. ПУНДЯК

Оцінка невизначеності розподілу ймовірностей відстаней між частинками, обумовленої дисипацією їх механічної енергії у в’язкому середовищі

47St Pun 225-228
375.3 KiB
624 Downloads
Details