О.Г.СЛИВКА

Термодинамічні характеристики всестороннього стиснення кристалів сімейства Sn2Р2S6

 
5-6 St Sl
155.4 KiB
525 Downloads
Details
Д.І. КАЙНЦ, А.А.ГОРВАТ

Вплив доменної структури SbSJ на його фізичні властивості

 
7-11 St Kayn
312.3 KiB
598 Downloads
Details
М.М. ГУЙВАН, О.М. МАЛІНІН, Л.Л. ШИМОН

Оптимізація компонентного складу газорозрядної HgBr-ексимерної лампи

 
12-17 St Guiv
447.6 KiB
545 Downloads
Details
В.Г. ДРОБНИЧ

Модельні гамільтоніани системи “метал – атом, що рухається”

 
18-21 St Dr
267.2 KiB
530 Downloads
Details
Ю.М.АЖНЮК, О.В.ГОМОННАЙ, Д.Б.ГОЄР, І.Г.МЕГЕЛА,

Л.Г.РОМАНОВА

Спектри фотолюмінесценції опромінених високоенергетичними електронами кристалів CdS1-xSex

 
22-27 St Azh
498.5 KiB
550 Downloads
Details
Т.М. МЕЛЬНИЧЕНКО, Я.П. КУЦЕНКО, Я.Я. КОЦАК, Т.Д.МЕЛЬНИЧЕНКО

Термокінетичні діаграми час-температура- перетворення для розплавів системи

Аs-Sе

 
28-32 St Mel
376.7 KiB
559 Downloads
Details
Т.М. МЕЛЬНИЧЕНКО, П.П. ШТЕЦЬ, Д. П. МЕЛЬНИЧЕНКО*

Одержання аморфних сплавів в системі Іn – Sb – Sе

 
33-37 St Mel
410.4 KiB
590 Downloads
Details
Л.О. БАНДУРІНА, М.І. ГАЙСАК, О.І. ЗАЦАРИННИЙ

Динамічна поляризовність нижчих рівнів атомів магнію та кальцію

 
38-42 St Ban
368.3 KiB
555 Downloads
Details
В.В.МІКЛА, В.Ю.СЛИВКА, І.П.МИХАЛЬКО, Ю.Ю.НАДЬ

Край оптичного поглинання некристалічних напівпровідників Аsх1-х при х = 0÷0.15

 
43-49 St Mik
600.7 KiB
521 Downloads
Details
Р.М.ПЛЕКАН, М.М.КАПУСТЕЙ, І.В.Х1МІЧ

Чисельні розрахунки енергетичного спектру ядер 16С та 58Ni в адіабатичному підході

 
50-54 St Pl
321.3 KiB
573 Downloads
Details
V.I. LENGYEL, V.V. RUBISH, S. CHALUPK, M. SALAK

Configuration interaction method for describing spin-orbital effects in

the quark-antiquark systems

 
55-59 St Len
316.8 KiB
558 Downloads
Details
С.П.БОГАЧОВА, В.Ф.ГЕДЕОН, Т.О.ЗАЦАРІННА, О.І.ЗАЦАРІННИЙ*, В.І.ЛЕНДЬЕЛ, К.А.КОЧЕР

Розрахунок збудження атома ba електронним ударом з основного та метастабільного станів: метод r-матриці з псевдостанами

 
60-65 St Bog
441.4 KiB
536 Downloads
Details
I.I. ГАЙСАК, В.С. МОРОХОВИЧ

Врахування спін-спінової взаємодії в одночастинковому рівнянні Дірака

 
66-68 St Hay
174.4 KiB
528 Downloads
Details
С.Ю.МЕДВЕДЄВ, В.Ф.ГЕДЕОН, С.О.ГЕРЗАНИЧ

Особливості поглинання іонізуючого випромінювання в біосистемах на

квантово-фізичному рівні

 
69-82 St Med
1.0 MiB
572 Downloads
Details
Е.П.БУЛЕЦА, О.Ф.ІВАНЯС, І.І.НЕБОЛА

Аналіз динаміки ґратки кристалічної структури типу шпінелі. Надпросторовий підхід

 
83-85 St Bul
209.1 KiB
544 Downloads
Details
В.Ю. ЛАЗУР, Л.М. ХАЛУС

Інтегральні рівняння Додда-Грайдера в задачі про одноелектронну перезарядку

 
86-93 St Laz
592.0 KiB
534 Downloads
Details
І.В.КЕДИК, О.О.ГРАБАР, М.І.ГУРЗАН, В.Ю.СЛИВКА

Однопроменевий фоторефрактивний фільтр новин на основі Sn2P2S6

 
94-98 St Ked
408.8 KiB
539 Downloads
Details
V.I.MIKLA, I.P.MIKHALKO, V.V.MIKLA, Yu.Yu. NAGY

Light-induced changes in amorphous selenium films containing Sb additives

 
99-101 St Mik
230.6 KiB
552 Downloads
Details
Р.Р.ЛОМПЕЙ, С.Ю.МЕДВЕДЄВ

Принцип еквівалентності та випромінювання точкових зарядів

 
102-111 St Lom
756.2 KiB
562 Downloads
Details
О.В. ДРОБНИЧ, Ю.М.ВИСОЧАНСЬКИЙ

Дипольна ізингівська модель для кристалів сім’ї Sn2P2S6

 
112-119 St Dr
598.7 KiB
539 Downloads
Details
Д.М.БЕРЧА, К.З.РУЩАНСЬКИЙ, Л.Ю.ХАРХАЛІС

Динамічні властивості субхалькогеніду індію

 
120-126 St Ber
423.4 KiB
521 Downloads
Details
Б.М. ГУНДА, П.П. ПУГА, А.М. СОЛОМОН, В.М. ГОЛОВЕЙ, Г.Д. ПУГА

Вплив концентрації міді на термостимульовану люмінесценцію монокристалів тетраборату літію

 
127-130 St Hun
387.5 KiB
569 Downloads
Details
І.П. СТУДЕНЯК, Д.Ш. КОВАЧ, В.В. МИТРОВЦІЙ, М.І. ГУРЗАН,

О.А. МИКАЙЛО, Ю.М. ВИСОЧАНСЬКИЙ

Вплив технологічних умов вирощування на фазовий перехід та край оптичного поглинання кристалів CuInP2S6

 
131-138 St St
533.5 KiB
505 Downloads
Details
І.М.ТЕГЗА, І.В.ШВАЛАПН

Нелінійний профіль температури в тропосфері і точність визначення відстані до штучних супутників землі

 
139-144 St Teg
364.9 KiB
512 Downloads
Details
А. В. КАТЕРНОГА, В. Ю. ЛАЗУР, С. І. МИГАЛИНА

Теорія збурень для релятивістської задачі двох кулонівських центрів в наближені об’єднаного атома

 
145-150 St Kat
416.2 KiB
599 Downloads
Details
Д.І.БЛЕЦКАН, Й.Й.МАЛЯР, С.В. МИКУЛАНИНЕЦЬ, М.Ю.СІЧКА

Вплив методу одержання на спектри фотопровіденості шаруватих кристалів

GеS

 
151-158 St Bl
930.2 KiB
557 Downloads
Details
Д.И.БЛЕЦКАН, Ю.В.ВОРОШИЛОВ, Л.В.АЛЕКСИК

Кристаллическая структура халькогенидов кремния

159-167 St Bl
794.7 KiB
539 Downloads
Details
D.I.BLETSKAN, Yu.V. VOROSHILOV, I.M. DURDINETS, V.M.KABACIJ,

V.M. GOLOVEY

Structure and photo-electric properties of crystals PbGa2S4 and PbGa2S4

 
168-176 St Bl
1.0 MiB
579 Downloads
Details
ЛЮДВИК ЛЮДВИКОВИЧ ШИМОН

(до 65-річчя від дня народження)

  
177-178 St Shaf
318.7 KiB
631 Downloads
Details