П.Б. Арясов, С.Ю. Нечаєв, Н.Я. Циганков

Розробка, організація та впровадження програми моніторингу радіоактивних аерозолів із застосуванням персональних пробовідбірників аерозолів та імпакторів при проведенні робіт на Об’єкті «Укриття»

24 09 13-21 ARYASOV
705.6 KiB
390 Downloads
Details

М.В. Богданова, Ю.Е. Лозовик, С.Л. Эйдерман

Оптический аналог эффекта Бормана в фотонных кристаллах

24 09 22-31 BOGDANOVA
577.6 KiB
405 Downloads
Details

М.В. Богданова, Ю.Е. Лозовик, А.А. Колесников

Аномальное оптическое прохождение через систему вихрей в пленке сверхпроводника II рода

24 09 32-38 BOGDANOVA
191.3 KiB
321 Downloads
Details

Л.А. Булавін, Т.Ю. Ніколаєнко, Н.Л. Шейко

Методика і автоматизована установка для визначення реологічних характеристик рідинних систем

24 09 39-43 Bulavin
282.7 KiB
373 Downloads
Details

П.Г. Чуфырев

Упорядочение структуры номинально чистых и легированных монокристаллов ниобата лития

24 09 44-50 CHUFYREV
130.6 KiB
385 Downloads
Details

К.Ф. Ермалицкая

Обратный поток частиц в эрозионной плазме под воздействием лазерного излучения

24 09 51-56 Ermalitskaya
194.5 KiB
397 Downloads
Details

М. Гайсак, М. Чундак

Енергії зв’язку нижчих непарних квантових станів негативного іона водню в одновимірному просторі

24 09 57-60 Gaisak
126.0 KiB
326 Downloads
Details

С.Г. Горбачов, В.Б. Герасименко,
Т.А. Волкернюк, П.Б.Арясов

Практичне застосування твердотільних трекових детекторів у дозиметрії

24 09 61-66 Gorbachev
294.4 KiB
478 Downloads
Details

Чигінь Василь, Горун Павло

Функція розподілу електронів та електронні кінетичні коефіцієнти плазми поперечного об’ємного розряду у суміші важких інертних газів з молекулами хлору

24 09 67-72 GORUN
166.7 KiB
479 Downloads
Details

Е.В. Грызлова, А.Н. Грум-Гржимайло,
Н.М. Кабачник, S. Fritzsche

Угловые распределения электронов в последовательной двойной двухфотонной ионизации атомов излучением лазера на свободных электронах

24 09 73-77 Gruzlova
183.0 KiB
506 Downloads
Details

О.О. Грицай, А.К. Гримало, В.В. Колотий

Дослідження параметрів резонансу Сr-52 методом зсуву середньої енергії фільтрованих нейтронів

24 09 78-84 Grymalo
696.0 KiB
367 Downloads
Details

О.О. Грицай, Н.А. Климова, О.І. Кальченко

EXFOR – минуле, сучасне та майбутнє

24 09 85-91 Klymova
440.3 KiB
415 Downloads
Details

О.С. Кушнір, М.О. Романюк, В.Й. Стадник, Р.Я. Шопа, В.С. Дзюбанський

Аналіз температурної поведінки показників заломлення кристалів K2SO4 і Rb2SO4 поблизу точок фазових переходів

24 09 92-99 Kushnir
246.7 KiB
427 Downloads
Details

М.М.Богдан, Д.В. Лаптєв

Квазікласичні спектри солітонів континуального та дискретного модифікованих рівнянь Кортевега – де Фрiза

24 09 100-107 Laptev
311.4 KiB
449 Downloads
Details

В.В. Кулиш, А.В.Лысенко, В.В.Коваль

Нелинейная теория плазма-пучкового супергетеродинного лазера на свободных электронах с н-убитронной накачкой

24 09 108-114 KULISH
171.1 KiB
357 Downloads
Details

А.О. Малініна, М.М. Гуйван

Ефективність процесу збудження ексиплексу HgBr* в газорозрядній плазмі на суміші диброміду ртуті та гелію

24 09 115-119 Malinina
209.0 KiB
350 Downloads
Details

О.М. Матьовка, М.В. Стець, В.Т. Маслюк,
В.М. Бузаш

Прикладна ядерна гаммаспектрометрія в деяких задачах ідентифікації керамічних виробів

24 09 120-125 MATJOWKA
148.5 KiB
379 Downloads
Details

Л.В. Месарош, М.П. Чучман, О.К. Шуаібов,
І.Е. Качер, Г.ЕЛаслов

Дослідження випромінювання лазерної плазми алюмінію при різних тисках повітря

24 09 126-130 Mesarosh
221.2 KiB
322 Downloads
Details

Д. Нечай, О. Безшийко, Л. Голінка-Безшийко,
А. Громлюк, І. Каденко

Оптимізація радіаційного впливу на оточуюче середовище при використанні позитрон-емісійної томографії

24 09 131-135 Nechai
165.7 KiB
423 Downloads
Details

Т.О. Окунева

Дослідження домішкового та мікроелементного складу сталей нейтронно-активаційним методом

24 09 136-140 Okuneva
132.3 KiB
427 Downloads
Details

В.О. Пікта, О.М. Первозніков, В.В. Василенко,
Г.М. Задорожна

Удосконалення та адаптація методів оцінки рівнів внутрішнього опромінення при пероральному та інгаляційному надходженні з використанням лічильників випромінювання людини (лвл)

24 09 141-149 PIKTA
1.5 MiB
386 Downloads
Details

Ю. Плакош, В. Ковтун

Моніторинг параметрів мікротрона М-30

24 09 150-154 PLAKOSH
94.9 KiB
466 Downloads
Details

К. Попович

Люмінесцентні спектри Li2B4O7<Ag,Cu,Mn>: роль атомарних закономірностей

24 09 155-159 Popovich
158.8 KiB
349 Downloads
Details

А.С. Раевский, А.В. Демин, О.И. Паскевич

Применение гамма-камеры «офэкт-2» при диагностике костных метастазов

24 09 160-165 Raevskiy
403.6 KiB
982 Downloads
Details

Л.В. Поперенко, М.В. Раков, В.М. Ткач,
І.В. Юргелевич

Дослідження плівок оксиду цинку методами електронної і атомносилової мікроскопії та спектральної еліпсометрії

24 09 166-170 Rakov
668.4 KiB
459 Downloads
Details

Г.Растрепіна

Вимірювання періоду напіврозпаду ізотопу 154Tb

24 09 171-174 Rastrepina
113.3 KiB
301 Downloads
Details

Ю. Савоченко

Дослідження ефективності планарних ху-градієнтних фотовольтаїчних структур

24 09 175-179 SAVOCHENKO
222.3 KiB
323 Downloads
Details

Т.М. Заяць, А.І. Опачко, В.М. Симулик,
Р.В. Тимчик

Енергії найнижчих 1s, 1p, 1d, 1f автоіонізаційних станів атома мg в методі взаємодіючих конфігурацій

24 09 180-184 Tymchyk
136.0 KiB
344 Downloads
Details

Д.Ф. Тимохов

Структурные и люминесцентные свойства пористого кремния при длительном хранении на воздухе

24 09 185-190 TIMOKHOV
127.3 KiB
354 Downloads
Details

О.А. Бесшейко, А.Н. Водин, Л.А. Голинка-Бесшейко, А.Н. Довбня, И.Н. Каденко, В.А. Кушнир, В.В. Митроченко, С.Н. Олейник, Г.Э. Туллер

Изомерные отношения продуктов фотоядерных реакций с множественным вылетом нуклонов на изотопах циркония

24 09 191-196 TULLER
155.5 KiB
423 Downloads
Details

Н.В. Варавин

Принципы построения СВЧ- генератора и системы диагностики фазочастотных параметров систем ЛУЭ

24 09 197-201 Varavin
109.5 KiB
425 Downloads
Details

В.А. Грабовський, О.С. Дзендзелюк,
А.В. Трофімук

Радіонуклідне забруднення грунтів та рослин Українських Карпат

24 09 202-207 Trofimuk
135.0 KiB
709 Downloads
Details

В.Д. Рижиков, Б.В. Гриньов, І.М. Зеня, Е.К. Лисецька, Л.Л. Нагорна, Г.М. Онищенко,
Л.О. Півень, М.Г. Старжинський

Детектори нейтронів на основі неорганічних сцинтиляторів

24 09 208-216 Zenya
352.6 KiB
509 Downloads
Details

О.С. Водорез, Е.И. Рогачева

Влияние прессования на свойства твердых растворов PbTePbSe

24 09 217-221 Vodorez
179.6 KiB
379 Downloads
Details

М. Шахмансурі, Б. Фарохі

«PARTICLE-WAKE» взаємодії в гексагональній двомірній пиловій ґратці

24 09 222-227 Shahmansouri1
123.5 KiB
309 Downloads
Details

Б. Фарохі, М. Шахмансурі

Хвилі пилової ґратки у гексагональному кристалі парамагнітних зерен

24 09 228-233 Shahmansouri2
115.8 KiB
386 Downloads
Details

Н.І. Симканич, В.І. Мучичка

Кореляційні та часові залежності вмісту радіонуклідів в намулах гірських рік Закарпаття: 2006-2008 рр

24 09 234-238 Symkanich
139.2 KiB
422 Downloads
Details

С.В. Гедеон

Резонансна структура інтегральних перерізів розсіяння електронів на атомі кальцію в області енергій до 4.3 еВ

24 09 239-249 Gedeon
1.2 MiB
432 Downloads
Details