Т.Ю.ПОПИК, В.М.ФЕЙЕР

Зондування різномодифікованих поверхонь Gе(111) повільними електронами

1St Pop 11-15
121.7 KiB
617 Downloads
Details

А.А.РОВЕНЧАК

Міжатомні потенціали розрідженої багатобозонної системи

2St Rov 16-19
309.6 KiB
621 Downloads
Details

L.D. DЕМСНЕNКО

Diffusion layers formation under deformed iron alloys surface saturation by nitrogen

3St Dem 20-26
888.7 KiB
564 Downloads
Details

В.І.ЛЯМАЄВ, В.М.ГОЛОВЕЙ

Дослідження дозових і енергетичних залежностей виходу термостимульованої люмінесценції монокристалів Li2B407:Mn тa Li2B407:Ag

4St Lyam 27-31
563.1 KiB
572 Downloads
Details

О.М.СЛЬОТОВ

Рентгенодифракційні дослідження структурної досконалості кристалів ZnSe<Mg>

5St Slyot 32-35
325.4 KiB
546 Downloads
Details

L.G.LEVCHUK, P.V.SOROKIN, D.V.SOROKA, S.S.ZUB

Elements of the grid middleware at the KIPT CMS Linux cluster

6St Levch 36-39
493.0 KiB
561 Downloads
Details

Р.М.ПЛЕКАН, В.Ю.ПОЙДА, І.В.ХІМІЧ

Теоретичний опис кореляцій нуклонів парно-парних атомних ядер

7St Plek 40-45
720.4 KiB
591 Downloads
Details

І.В.РОГОЗІН, О.В.МАРАХОВСЬКИЙ

Термодинамічний і кінетичний аналіз власних дефектів у нітриді галію

8St Rog 46-51
420.9 KiB
783 Downloads
Details

О.І.ГОМОНАЙ, О.І.ПЛЕКАН

Прояв двофотонних резонансів при трифотонній іонізації атома самарію

9St Gom 52-56
334.2 KiB
511 Downloads
Details

Є.В.ОВЧАРЕНКО

Збудження інтеркомбінаційної лінії In+ при електрон-іонних зіткненнях

10St Ovch 57-61
358.2 KiB
589 Downloads
Details

С.С.ПАВЛОВ

Структура локальних станів у міжкристалітних прошарках плівок сульфіду свинцю

11St Pavl 62-66
331.6 KiB
536 Downloads
Details

О.В.КНІГІНІЦЬКИЙ

Обчислення параметрів потенціалів міжатомної взаємодії кубічних ґраток у довгохвильовому наближенні

12St Knih 67-72
380.2 KiB
640 Downloads
Details

Р.Б.РІЙВЕС
Пошук імпульсної генерації на самообмежених переходах атома індію

13St Riyv 73-77
339.0 KiB
588 Downloads
Details

Є.А.СВІТЛИЧНИЙ

Імпульсний лазер на самообмежених переходах іонізованого кальцію

14St Svit 78-82
328.3 KiB
568 Downloads
Details

О.М.ВОДІН, І.В.УШАКОВ

Ізовекторні l-заборонені магнітні дипольні переходи в ядрі Р

15St Vod 83-90
561.0 KiB
569 Downloads
Details

І.О.ЗАВІЗІОН, Р.Б.РІЙВЕС, Є.А.СВІТЛИЧНИЙ, Ю.В.ЖМЕНЯК, В.А.КЕЛЬМАН, Ю.О.ШПЕНИК

Емісійні властивості імпульсного розряду в суміші Xe-NaCl

16St Zav 91-94
289.8 KiB
525 Downloads
Details

В.М.КАМЕНЩИКОВ, В.О.СТЕФАНОВИЧ, Л.М.СУСЛІКОВ

Оптичні фонони в кристалах АI2ВVIСVI16

17St Kam 95-99
335.9 KiB
550 Downloads
Details

Т.С.КУЛАЙ, В.М.ЛЕСІВЦІВ

Фононні спектри СdI2 в далекій інфрачервоній області

18St Kul 100-104
343.8 KiB
584 Downloads
Details

Ю.Л.БЛАЖИЄВСЬКИЙ

Вільна енергія системи іонів у пористому середовищі

19St Blaz 105-108
198.9 KiB
515 Downloads
Details

Т.Д.МЕЛЬНИЧЕНКО

Параметри теорії флуктуаційного вільного об’єму в стеклах системи Ge-As-Se

20St Mel 109-112
289.1 KiB
552 Downloads
Details

Д.Ф.ТІМОХОВ

Підвищення квантового виходу фотолюмінесценції шарів поруватого кремнію оптимізацією параметрів анодизації

21St Tim 113-118
484.7 KiB
673 Downloads
Details

В.В.КУЗЬМА, О.М.КОНОПЛЬОВ, В.О.МАСТЮГІН, Г.Ю.ПОДГОРЕЦЬКА, В.Г.ДРОБНИЧ

Характерні швидкості збуджених атомів Nа, розпорошених іонами К+ з поверхні монокристала НаСl

22St Kuz 119-121
225.9 KiB
657 Downloads
Details

Ю.ФЕКЕТЕ, І.ГАЙСАК, В.МОРОХОВИЧ

Електрична поляризовність гадронів

23St Fek 122-127
310.2 KiB
613 Downloads
Details

А.П.ЯЛЬЧ,МАЛЕК АЛІ

Електрон-фотонна емісія сапфіру і рубіну

24St Yal 128-133
389.0 KiB
583 Downloads
Details

М.І.ЛІНТУР, М.В.ПРИХОДЬКО, Л.М.МАРКОВИЧ, Н.АЛЬ-ДУРГАМ, C.С.ПОП

Свічення поверхні чистого і легованого домішками кремнію під дією електронів

25St Lin 134-137
251.9 KiB
568 Downloads
Details

В.М.КРАСИЛИНЕЦЬ, Б.М.ГУНДА, М.М.ЕРДЕВДІ, А.М.СОЛОМОН, І.І.ЧИЧУРА

Дослідження катодолюмінесценції твердих тіл на модернізованій експериментальній установці “Атом”

26St Kras 138-141
278.4 KiB
642 Downloads
Details

О.С.КУШНІР, Р.Я.ШОПА

Аналіз критичної поведінки гіротропії при фазових переходах у кристалах

27St Kush 142-148
448.6 KiB
566 Downloads
Details

М.І.РОСПОПА

Вплив опромінення на оптичні та електричні властивості стекол систем HgSe-

SnSe2-Ga2Se3 тa ZnSe-GeSe2-Ga2Se3

28St Ros 149-153
331.1 KiB
573 Downloads
Details

О.В.ДРОБНИЧ

Моделювання методом Монте-Карло фазової поведінки мікрокристалів типу Sn2P2S6

29St Drob 154-158
395.5 KiB
566 Downloads
Details

М.В.ПРИХОДЬКО

Електрон-фотонна емісія лужно-галогенних кристалів

30St Prik 159-163
374.8 KiB
568 Downloads
Details

Б.В.БУДНИЙ

Екранування електромагнітної взаємодії у слаборелятивістичному виродженому електронному газі

31St Bud 164-170
376.7 KiB
560 Downloads
Details

L.G.LEVCHUK, D.V.SOROKA, P.V.SOROKIN, S.S.ZUB

Results of participation of NSC KIPT in the CERN/CMS Monte-Carlo event

Production

 
32St Lev 171-174
324.3 KiB
597 Downloads
Details

А.А.ЩЕРБАКОВ

Новий доданок у пружній енергії і його вплив на фазові переходи

 
33St Shch 175-178
191.6 KiB
612 Downloads
Details

М.М.СТЕЦЬ, М.В.СТЕЦЬ

Гамма-спектрометрія закарпатських цеолітів

  
34St Stet 179-187
593.1 KiB
648 Downloads
Details

П.АСТАФ’ЄВ, О.АНАНЬЇНА

Взаємодія фосфору з атомарно-чистими поверхнями Ge(100)

  
35St Ast 188-194
512.6 KiB
519 Downloads
Details

V.YU.LAZUR, M.V.KHOMA, R.K.JANEV, M.I.KARBOVANETS

Three Coulomb centre problem and its application to the theory of ion-molecule

сollisions

  
36St Laz 195-200
758.6 KiB
648 Downloads
Details

Ю.Ю.ЖИГУЦ, Ю.Ю.СКИБА, Я.П.ЛЕГЕТА

Метод обчислення характеру фазових діаграм стану сплавів

  
37St Zhig 201-207
408.6 KiB
646 Downloads
Details