Різак Василь Михайлович

Народився 10 липня 1963 р. в селі Бобовище Мукачівського району Закарпатської області. В 1980 р. закінчив із золотою медаллю Бобовищанську середню школу і вступив на фізичний факультет Ужгородського державного університету. Вся наукова біографія Різака В.М. пов’язана з Ужгородським університетом. Різак В. М., 1963 р.н., з відзнакою закінчив фізичний факультет Ужгородського державного університету (1985р.). З 1985 до 1988 – аспірант кафедри фізики напівпровідників УжДУ. У березні 1989 року захистив кандидатську дисертацію, з 1996 – доктор фізико-математичних наук. У 1988 – 1993 рр. – молодший, науковий та старший науковий співробітник Проблемної лабораторії синтезу та комплексних досліджень властивостей нових напівпровідникових речовин складного складу Ужгородського університету. З 1993 року займається науково-педагогічною діяльністю на посаді асистента, доцента (1994), професора (1997) кафедри фізики напівпровідників, а з 2002 року – завідувач кафедри твердотільної електроніки УжНУ (з 2007 – кафедра твердотільної електроніки та інформаційної безпеки).

Після захисту кандидатської дисертації продовжував займатися дослідженням критичних явищ в діелектриках та напівпровідникових кристалах, розробкою нових матеріалів з піросегнетоелектричними властивостями. Це дозволило сформувати новий науковий напрямок в фізиці – дослідження ангармонізму, нерівноважних та флуктуаційних ефектів у напівпровідникових дипольних системах з полікритичними точками (точка Ліфшиця, трикритична точка, трикритична точка Ліфшиця). Створено експериментальні установки для дослідження температурної поведінки теплоємності, теплопровідності, електропровідності, діелектричної проникності, вивчення впливу одновісного тиску на електрофізичні та оптичні властивості кристалів. Отримано нові важливі результати в галузі фізики напівпровідників. Вперше для кристалів Sn2Р2S6 проведено дослідження непружного некогерентного розсіювання теплових нейтронів, розраховано густини фононних станів та обчислено основні термодинамічні параметри. Для сегнетоелектриків-напівпровідників типу Sn2Р2S6 в неспівмірній фазі виявлено ефект термооптичної пам’яті, аномальний гістерезис двопроменезаломлення. В околі структурного фазового переходу і при температурах, вищих за подвоєну температуру Дебая, виявлено аномально низькі абсолютні значення коефіцієнта теплопровідності, ефект зміни знака анізотропії теплопровідності в сегнетоелектричній фазі. Показано, що критична поведінка двопроменезаломлення при фазовому переході із пара- в неспівмірну фазу кристала задовольняє двокомпонентній тривимірній моделі Гейзенберга. Виявлено істотне відхилення від одногармонійного наближення виду і аномалій температурної залежності ізобаричної теплоємності і двопроменезаломлення на низькотемпературній межі неспівмірної фази власних одновісних сегнетоелектриків. Встановлено мікроскопічний механізм сегнетоелектричного фазового переходу і виникнення неспівмірної фази в кристалах типу Sn2Р2S6.

Спільно зі своїм братом канд. фіз. – мат. наук Різаком І.М. та проф. Семаком Д.Г. створено кафедру прикладної фізики на фізичному факультету УжНУ та відкрито спеціальність “Наукоємні фізичні технології” по напрямку розвитку спеціалізації “фізико-технічна експертиза” і проведено значну робота по розвитку матеріально-технічної бази для підготовки експертів даного профілю.

З його ініціативи та при його безпосередній активній участі з 2007 року вперше на Закарпатті очолювана ним кафедра твердотільної електроніки та інформаційної безпеки (ТЕІБ) УжНУ розпочала підготовку фахівців за освітньо-професійним напрямом „Системи технічного захисту інформації”, а з 2010 року – за напрямом „Безпека інформаційних та комунікаційних систем” галузі знань „Інформаційна безпека”. У 2011 році кафедрою ТЕІБ акредитовано напрям підготовки «Системи технічного захисту інформації» і отримана ліцензія на підготовку спеціалістів та магістрів зі спеціальності „Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки”, яка успішно акредитована у 2012 році. У 2014 році акредитовано напрям підготовки „Безпека інформаційних та комунікаційних систем” та отримана ліцензія на підготовку магістрів цієї спеціальності.

З 2008 року на кафедрі ТЕІБ Ужгородського національного університету здійснюється підготовка студентів для здобуття додаткової кваліфікації “Вчитель інформатики”.

Важливим досягненням кафедри ТЕІБ у 2010 році є створення першої в історії вузу філії у столиці України (Інститут проблем математичних машин і систем НАН України м.Київ) для стажування співробітників та проведення науково-дослідних робіт з технічного захисту інформації. Створено філію кафедри у відділі матеріалів функціональної електроніки (зав.відділом проф. Гомонай О.В.) ІЕФ НАН України.

Відбувається інтенсифікація міжнародних зв’язків, про що свідчить виконання україно-угорських, україно-словацьких, україно-індійських, україно-турецьких проектів, грантів NATO і TACIS. Відновлено госпдоговори з підприємствами регіону.

Поряд із науково-педагогічною діяльністю в Ужгородському університеті, докладаю чимало зусиль для організації підтримки регіональної науки. Мною засновано і очолюю фонд підтримки науки, основним завданням даного фонду стало збереження наукових шкіл регіону, підтримка пріоритетних наукових напрямків, інтенсивне залучення молоді до дослідницької діяльності. Фонд сприяв виданню більше 30 наукових посібників, методичних розробок і монографій як природничого так і гуманітарного профілю. Організовує конференції, круглі столи, виступає спонсором міжнародних семінарів та конференцій. В активі фонду фінансова допомога школам, оплата за Інтернет медикам УжНУ, спонсорування відряджень науковцям та іншим представникам творчої інтелігенції. Тому за вагомий внесок у розвиток науки і активну участь у громадсько-політичному житті краю мене нагороджено грамотою голови облдержадміністрації (1998), а за підтримку академічної науки – ювілейною медаллю з нагоди 80-річчя НАН України.

У Різака В.М. є у співавторстві понад 200 друкованих наукових праць, у тому числі монографії та навчальні посібники і підручники з грифом Мінвузу України, зокрема «Фізика нерівноважних явищ у напівпровідниках» (Ужгород, 1998), «Фототермоструктурні перетворення халькогенідів» (Ужгород, 1999), «Функціональні халькогенідні напівпровідники» (Ужгород, 2001), «Хімія твердого тіла» у двох частинах (Ужгород, 1999, 2002), “Гетерогенні рівноваги» (Ужгород, 2003), «Конструкційні та функціональні матеріали» у двох частинах (Київ, 2003, 2004), «Механіка у прикладах і задачах» (Ужгород, 2004), «Кріогенна фізика і техніка» (Київ, 2006)

Своєю науковою діяльністю сприяв становленню кандидатів фізико-математичних наук С.І.Перечинського, І.М. Різака, О.О.Бокотея, сирійця К.Аль-шуфі. Під його керівництвом захищено дві кандидатські дисертації (Чобаль О.І., Трикур І.І.)

Отримав особистий грант Міжнародного наукового фонду (Соросівський професор).

Як переможець у номінації «Молодий вчений року» Всеукраїнської акції «Молодь України за майбутнє» відзначений Прем’єр-Міністром нашої держави наручним годинником.

У травні 2003 року обраний дійсним членом Академії інженерних наук України. З 2003р. – закордонний член Наукової Ради Угорської академії наук. В 2004 році мені присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». З 2006 року – відповідальний редактор «Наукового вісника Ужгородського університету. Серія Фізика». Член Координаційної ради Українського фізичного товариства з 2004р., а з 2010 – очолює Закарпатське відділення Українського фізичного товариства.

Нині Різак В.М. плідно співпрацює з вченими Чехії, Італії, Швеції, Польщі, Словаччини, Угорщини і т.д. Його роботи представлені в провідних світових фізичних журналах (Phys. Rev., ЖЭТФ, Phys. St. Sol., Изв. АН СССР, сер. Физика, Физика твердого тела, Ferroelectrics, Кристаллография, Физика и химия стекла, Український фізичний журнал і т.ін. )

https://orcid.org/0000-0002-9177-0662
https://www.researchgate.net/profile/Vasyl_Rizak
https://scholar.google.com.ua/citations?user=TU_IR1gAAAAJ&hl=ru

Англійська версія