Шафраньош Іван Іванович

Народився 10 грудня 1941 р. в с. Баранинці Ужгородського району Закарпатської області. Середню освіту здобув в Ужгородській вечірній школі робітничої молоді № 1 у 1958 р. У 1961-1964 рр. перебував на строковій військовій службі, після якої поступив на фізико-математичний факультет Ужгородського державного університету, який закінчив у 1969 р. У вересні 1969 р. І.І. Шафраньоша зараховують до аспірантури при кафедрі квантової електронікиі і протягом трьох років під керівництвом професорів І.П. Запісочного та І.С. Алексахіна він займається дослідженням процесів збудження та іонізації атомів при електронно-атомних зіткненнях. 21 квітня 1977 р. в Ленінградському державному університеті захищає дисертацію „Розробка методики та дослідження процесів збудження і іонізації із метастабільних станів атомів стронцію і барію повільними електронами” і здобуває вчений ступінь кандидата фізико-математичних наук.

23 грудня 1993 р. в Інституті фізики НАН України І.І. Шафраньош захищає дисертацію „Процеси непружних взаємодій електронів із збудженими атомами”, і йому присвоюють вчений ступінь доктора фізико-математичних наук. Ним вперше визначені абсолютні ефективні перерізи збудження спектральних переходів із метастабільних станів атомів лужноземельних елементів, талію, міді та натрію, виміряні енергетичні залежності перерізів збудження спектральних переходів атомів в інтервалі енергій електронів від порогів процесів до 30 еВ, одержані дані про абсолютні перерізи іонізації вказаних атомів та їх енергетичні залежності. Знайдена резонансна структура на припорогових ділянках енергетичних залежностей перерізів збудження з метастабільних станів та дано пояснення природи її походження, запропоновані основні закономірності та механізми перебігу процесів непружних взаємодій електронів із збудженими атомами. Іван Іванович є співавтором нового наукового напрямку з досліджень процесів непружних взаємодій електронів з біомолекулами. Ним виконані піонерські дослідження процесів збудження та іонізації біомолекул повільними електронами. Найбільш вагомими науковими досягненнями слід вважати: отримання нових даних про процеси збудження та іонізації збуджених атомів, надпружного розсіяння електронів, непружних взаємодій повільних електронів з біомолекулами, що знаходяться в різних фазових станах . Галузі наукових інтересів: атомна фізика, фізика електронних зіткнень, біофізика. Має більш як 227 наукових праць, 3 авторські свідоцтва на винаходи.

З 1994 р. Шафраньош І.І., поряд із науковою, займається і педагогічною діяльністю. 25 грудня 1997 р. йому присвоєне звання профессора. Читає лекційні курси: „Загальна фізика”, „Фізика електронних зіткнень”, „Вакуумна та плазмова електроніка”, „Взаємодія біооб’єктів з фізичними полями”, „Методи реєстрації малих потоків заряджених частинок”, проводить семінарські, практичні і лабораторні заняття. Керує науковою роботою аспірантів та дипломними і курсовими роботами студентів. Під його керівництвом виконали та захистили кандидатські дисертації Снігурська Т.А., Маргітич М.О., Марушка В.І.

На даний час працює на посаді завідувача кафедри квантової електроніки фізичного факультету УжНУ.

ivanshafr@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-3113-8737
https://scholar.google.com.ua/citations?user=lhIg9q4AAAAJ
https://www.researchgate.net/profile/Ivan_Shafranyosh